Vårdsökande?

Söka vård utomlands

Ibland vill den som är sjuk åka utomlands för att få vård. Det kan vara så att man tycker att en viss klinik eller behandlingsmetod i ett annat land verkar bättre än den vård som ges hemma.

Ett annat skäl för att söka vård utomlands kan vara att väntetiden för den behandling patienten behöver är kortare i det andra landet. Det finns möjlighet att få planerad vård utomlands betald av samhället. I vissa speciella fall kan landstinget/regionen där man bor eller staten betala kostnaderna för utlandsvård.

Det finns fyra vägar att gå för dig som vill ha samhällets hjälp att bekosta vård utanför Sveriges gränser:

1. Remiss till utlandsvård från landstinget/regionen

Om ditt landsting/din region inte har den vård du behöver i länet, kan du i vissa fall remitteras till vård i ett annat land. Det är mycket ovanligt att landstingen/regionerna skickar patienter till utländska kliniker, men det förekommer. Det första steget är att din läkare skriver en remiss. Landstinget/regionen gör en individuell prövning i varje enskilt fall. Om slutsatsen blir att patienten behöver den vård det handlar om och att den trots detta inte kan ges i Sverige, kan beslutet bli att personen ska vårdas utomlands.

Mer information kan du få av den eller de tjänstemän i landstinget/regionen som arbetar med ärenden om utlandsvård. Hur du når dem kan du få veta av sjukvårdspersonal, sjukvårdsupplysningen, patientombudsmannen i landstinget/regionen eller på landstingets/regionens webbplats.

2. Förhandstillstånd av Försäkringskassan

Förhandstillstånd kan man få för vård inom det allmänna sjukvårdssystemet i andra EU-länder, i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge samt i Schweiz.

År 2012 beviljades totalt 73 förhandstillstånd. 209 personer fick avslag. Bestämmelserna om förhandstillstånd grundar sig på en EG-förordning som är till för att samordna medlemsländernas socialförsäkringssystem.

För att man ska få förhandstillstånd krävs:

Att man tycker den utländska vården verkar bättre räcker inte som skäl för att få förhandstillstånd.

Försäkringskassan samråder med landstinget/regionen innan beslut om tillståndet fattas. Om man får förhandstillstånd behöver man bara betala de patientavgifter som gäller i det andra landet. Resten av vårdkostnaden ersätter den svenska staten.

Har du fått ett förhandstillstånd för vård kan du få ersättning för utgifter för resor och uppehälle som har ett direkt samband med behandling, och om det är nödvändigt även för kostnaderna för en medföljande person.

Förhandstillståndet söks innan man åker till det andra landet. Ansökningsblankett kan laddas ned hos Försäkringskassan.

3. Förhandsbesked av Försäkringskassan

Från och med den 1 oktober 2013 finns det även möjlighet att ansöka om förhandsbesked. Ett förhandsbesked är en sorts garanti på att du kommer att få ersättning med det belopp som anges i förhandsbeskedet.

För att man ska få förhandsbesked krävs:

Att man tycker den utländska vården verkar bättre räcker inte som skäl för att få förhandsbesked.

Försäkringskassan samråder med landstinget/regionen innan beslut om förhandsbesked fattas. Om man får förhandsbesked behöver man betala hela vårdkostnaden själv. Du kan få ersättning för vårdkostnaden när du kommer hem om den vård som du har fått överensstämmer med det som du hade rätt till enligt förhandsbeskedet.

Till skillnad från förhandstillstånd kan du få ersättning även för privat vård i ett annat EES-land om du uppfyller villkoren för vård. Du kan inte få förhandsbesked för vård i Schweiz.

Förhandsbeskedet söks innan man åker till det andra landet. Ansökningsblankett kan laddas ned hos Försäkringskassan.

Underlag till ansökan

För att Försäkringskassan ska kunna utreda din rätt om förhandsbesked behöver du skicka in följande underlag:

Du har 10 år på dig att ansöka om ersättning i efterhand. Du ansöker hos Försäkringskassan.

I förhandsbeskedet står det hur mycket du får. Du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom din vanliga patientavgift. Men du kan som mest få lika mycket som du skulle få för vården i Sverige. Det innebär att om vården är dyrare än i Sverige betalar du mellanskillnaden själv. Högkostnadsskyddet gäller.

I förhandsbeskedet står det hur mycket du får. Du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom din vanliga patientavgift. Men du kan som mest få lika mycket som du skulle få för vården i Sverige. Det innebär att om vården är dyrare än i Sverige betalar du mellanskillnaden själv. Högkostnadsskyddet gäller.

Ersättning betalas endast ut för kostnader som har ett direkt samband med vården. Resor som har samband med vården och som uppstår inom vårdlandet ska ersättas om motsvarande resor i Sverige skulle ha ersatts av det allmänna. Försäkringskassan ersätter inte resekostnader till och från vårdlandet.

4. Ersättning i efterhand

Att först åka och söka vård utomlands och sedan begära ersättning i efterhand hos Försäkringskassan är en möjlighet som gäller vård i EU-länder samt i EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge. Att möjligheten finns beror på EUF-fördraget om fri rörlighet för tjänster – om man med samhällsstöd kan köpa en tjänst i sitt eget land ska man också kunna få samhällsstöd för att köpa den i ett annat medlemsland. Även privatvård kan ersättas om villkoren är uppfyllda.

För att få ersättning för utlandsvård i efterhand krävs att:

Underlag till ansökan

Du har 10 år på dig att ansöka om ersättning i efterhand. Vi hjälper dig att upprätta ansökan hos Försäkringskassan.

Om Försäkringskassan säger ja till ansökan om ersättning i efterhand får du själv betala lika mycket som du skulle ha betalat om du vårdats i Sverige. Högkostnadsskyddet gäller. Ersättning betalas endast ut för kostnader som har ett direkt samband med vården. Resor som har samband med vården och som uppstår inom vårdlandet ska ersättas om motsvarande resor i Sverige skulle ha ersatts av det allmänna. Försäkringskassan ersätter inte resekostnader till och från vårdlandet.